Zmena č. 1

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  1 / 2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

 v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle       § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle  § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) novelizovaného zákonom č. 390/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení  

§1

 §4 - vo VZN č. 1/ 2019 Stravovanie dospelých stravníkov v zariadeniach školského stravovania sa mení nasledovne

 

  1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním zamestnancov v školskej jedálni pri MŠ

 

 

 §2

  • Účinnosť

          Zmena č.1 VZN 1/2019 bola schválená obecným zastupiteľstvom v Michale nad
          Žitavou na jeho 6. zasadnutí, dňa 24. 10. 2019 uznesením č. ................ 2019 a nadobúda
           účinnosť  10.11.2019.

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce   

Vyvesené dňa : 3.10.2019 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok: 17.10.2019

Zvesené dňa : 18.10.2019

Schválené:24.10.2019

Vyhlásené :  25.10.2019

Platné: 10.11.2019