Menu
Obec Michal nad Žitavou
obec
Michal nad Žitavou

Postup obce pri výberovom konaní na post riaditeľa /ky školy

Postup obce pri výberovom konaní na post riaditeľa /ky školy

Výberové konania na riaditeľa školy

Postup obce pri výberovom konaní na post riaditeľa /ky školy

Základné informácie
Výberové konanie na miesto riaditeľa škôl a školských zariadení sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (výberové konanie na vymenovanie riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ, výberovou komisiou pre výberové konanie na riaditeľa je rada školy, zriaďovateľ na návrh rady školy vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie).       V škole alebo v školskom zariadení, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo rada školy nekoná                      v stanovenom termíne, vymenuje riaditeľa zriaďovateľ. Vymenovanie ostaných vedúcich pedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia vyhlasuje zamestnávateľ. Postup vymenovania v oboch prípadoch ustanovuje zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.Vyhlásenie výberového konania


Výberové konanie na miesto riaditeľa školy alebo školského zariadenia vyhlasuje zriaďovateľ najmenej tri týždne pred jeho začatím v tlači alebo iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú televízia, rozhlas a internet. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje:
• názov zamestnávateľa / názov školy/, vrátane obce,kde je sídlo zamestnávateľa
• funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu-uchádzač musí spĺňať podmienky v zmysle § 34 zákona 317/2009Z.z.                                         Odbornám a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre píslušný druh a typ školy je ustanovená osobitným predpisom, ktorým je  vyhláška MŠ SR č.437/2009 , ktorou sa ustanovujú kvalifičné predpoklady a osobitné kvallifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 170/2010Z.z./
• iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou


• zoznam požadovaných dokladov:

-prihláška do výberového konania 

-výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

-overené doklady o vzdelaní                                                                                   

-profesný životopis


-návrh koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia  

 – potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti  

 -súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
• dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní, doporučuje sa stanoviť spôsob nezameniteľného označenia obálky pre vyhlásenie výberového konania – zriaďovateľ vo vyhlásení výb. konania určí presný dátum ukončenia prijímania prihlášok a miesto predkladania prihlášok. Odporúča sa , aby uchádzači označili obálky tak, aby bolo zrejmé, že ide o prihlášku do výb.konania, napr./ ,,výberové konanie a názov školy“/
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe                                                                                                                  • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady (okrem riaditeľa ZUŠ, predškolského                        a  poradenského zariadenia, školského účelového zariadenia)


Organizácia výberového konania


Po uzavretí prijímania prihlášok do výberového konania pozve zriaďovateľ predsedu rady školy (výberovej komisie) k otváraniu obdržaných obálok k výberovému konaniu. Zriaďovateľ za účasti predsedu rady školy (výberovej komisie) otvorí obálky s prihláškami uchádzačov a skontroluje, či vyhlásené kritéria uchádzači spĺňajú. Zriaďovateľ vyhotoví o otváraní obálok zápisnicu v dvoch rovnopisoch a podpisujú ju prítomní zástupcovia zriaďovateľa a predseda rady školy (výberovej komisie). Zápisnica obsahuje mená všetkých prihlásených uchádzačov s označením, či uchádzač spĺňa požadované podklady. V prípade chýbajúcich dokladov vyzve vyhlasovateľ uchádzača na doplnenie chýbajúcich dokladov. Doloženie chýbajúcich dokladov je možné najneskôr v deň konania výberového konania do zahájenia výberového konania. Uchádzač odovzdá chýbajúci doklad do rúk zástupcu zriaďovateľa, ktorý je členom výberovej komisie. Povinnosťou tohto zástupcu je skontrolovať predložený doklad a v prípade, že tento dopĺňa chýbajúcu časť dokumentov prihlášky, odovzdá skompletizovaný materiál do rúk predsedu rady školy(výberovej komisie), ktorú túto prihlášku zaradí medzi uchádzačov, spĺňajúcich požadované kritériá. Po zahájení výberového konania, už nie je možné predložené doklady dopĺňať alebo meniť. Tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania výberová komisia vyradí a vyhlasovateľ výberového konania vráti uchádzačovi doklady, ktoré predložil na výberové konanie, pričom v sprievodnom liste uvedie konkrétny dôvod vyradenia zo zoznamu uchádzačov. Výberového konania sa môžu zúčastniť len tí uchádzači, ktorí sú uvedení v zápisnici z otvárania obálok a spĺňajú podmienky vyhláseného výberového konania a tí uchádzači, ktorí doplnili doklady pred zahájením výberového konania.
Rada školy  pozýva na výberové konanie uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa Rada školy pri základných školách zriadených podľa §6 ods.1 prizýva na výberové konanie príslušný Kšú a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do RŠ na účely výberového konania s riadnym hlasom.
Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platné uznesenie rady školy vo veci menovania riaditeľa je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou, pohovorom alebo písomnou formou a pohovorom.
Rada školy zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledku určí poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je záväzné pre menovanie funkcie riaditeľa školy. Rada školy písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania                 do desiatich dní od jeho skončenia. Predseda rady školy vyhotoví z výberového konania zápisnicu o priebehu           a spôsobe hlasovania, ktorú zašle zriaďovateľovi.

Zápisnica obsahuje:


1. dátum vyhlásenia a spôsob vyhlásenia výberového konania
2. dátum konania a miesto konania výberového konania
3. identifikáciu pracovnej pozície, na ktorú bolo vyhlásené výberové konanie
4. menný zoznam členov výberovej komisie
5. zápisnicu z otvárania obálok
6. prezenčnú listinu uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania
7. stanovené kritéria hodnotenia (ak ich výberová komisia určí)
8. poradie úspešnosti uchádzačov po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania a určenie víťazného kandidáta na vymenovanie do funkcie
9. zoznam tých kandidátov, ktorí neuspeli
10. zápisnicu z výberového konania vypracovanú v dvoch rovnopisoch podpisuje predseda výberovej komisie, členovia výberovej komisie a delegovaní zástupca zriaďovateľa a krajského školského úradu.
Ak rada školy na základe výberového konania nevyberie uchádzača na miesto riaditeľa, zriaďovateľ vyhlási nové výberové konanie. Voľné miesto riaditeľa školy alebo školského zariadenia možno obsadiť bez výberového konania najdlhšie na šesť mesiacov. Poverenie do funkcie vydá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia.
Uchádzač na miesto riaditeľa, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania podmienok pri výberovom konaní, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky základnej školy  – Vzor vyhlásenia výberového konania

Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky materskej  školy – Vzor vyhlásenia výberového konanieViac tu: https://skolskyuradpticie.webnode.sk/obec/vyberove-konania-na-riaditela-skoly-/

Dátum vloženia: 30. 1. 2020 10:54
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 2. 2023 11:28
Autor: admin prevod

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuálne počasie

dnes, sobota 23. 9. 2023
mierny dážď 18 °C 15 °C
nedeľa 24. 9. slabý dážď 15/12 °C
pondelok 25. 9. oblačno 25/12 °C
utorok 26. 9. jasná obloha 27/16 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Zdenka, Polyxénia, Tekla, Zdena

hore