Menu
Obec Michal nad Žitavou
obec
Michal nad Žitavou

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

obce Michal nad Žitavou

(prevádzkovateľ a správca multifunkčného ihriska)

Michal nad Žitavou 1.7.2018

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

 1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti prevádzkovateľa, fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou, podmienky využívania a prevádzkovú dobu ihriska.
 2. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou
 3. školou Michal nad Žitavou 276. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži prioritne pre prevádzkovanie aktivít ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou a tiež pre obyvateľov obce Michal nad Žitavou a spoločenské organizácie pôsobiace v obci, ako aj pre občanov okolitých obcí.
 4. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je obec Michal nad Žitavou 160, 94161 Michal nad Žitavou, IČO 00309095
 5. Prevádzkovateľ poverí užívaním MI zodpovedné osoby, ktoré bude zabezpečovať dočasnú prevádzku MI za čas ktorý si uhradila.
 6. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ihriska ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené.
 3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis, hádzanú a basketbal.
 4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založených na princípe súťaživosti.

Čl. 3

Organizačné ustanovenia

 1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený užívateľ zariadenia, ktorý areál užíva a po skončení športového podujatia, oznámi prevádzkovateľovi, všetky skutočnosti týkajúce sa MI.

Bez vedomia správcu je vstup a pohyb v areáli MI zakázaný!

 1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
 2. Užívateľ je povinný:
  1. dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska,
 3. oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI,
 4. c) riadiť sa pokynmi správcu; po neuposlúchnutí  jeho pokynov môže byť osoba

z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná,

 1. správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce; užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca,
 2. bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore MI,
 3. vstupovať (vystupovať) na plochu ( z plochy) MI výhradne cez vstupný vchod MI,
 4. pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv,
 5. v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok,
 6. za poriadok na MI zodpovedajú vyučujúci telesnej výchovy, vedúci športových krúžkov, ktorí zároveň zodpovedajú aj za stav celého objektu po ukončení krúžkovej činnosti, počas tréningov futbalového oddielu obce za poriadok na MI zodpovedá vedúci príp. tréner družstva,
 7. bezodkladne odstrániť prípadné škody a znečistenie priestoru a plochy MI,
 8. dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku.

Je prísne zakázané:

 1. vodiť psy a iné zvieratá do priestoru celého areálu, kde sa nachádza MI,
 2. pohybovať sa a jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI,
 3. v celom školskom areáli, vrátane MI, fajčiť, zakladať oheň a požívať alkoholické nápoje, ako aj toxické, omamné a psychotropné látky,
 4. vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi a potravinami,
  1. použitie sklenených fliaš a sklenených nádob v priestore MI,
  2. prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie,
 5. vstupovať na plochu MI v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami, v topánkach s podpätkom, ako aj v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi,
   
 6. preliezať a preskakovať mantinely MI – najmä v časti sietí,
 7. predlžovať čas, ktorý bol rezervovaný.
 8. Za škody spôsobené na zdraví a majetku maloletými a mladistvými osobami nezodpovedá prevádzkovateľ ani správca ihriska. Zodpovednosť v danej veci má zákonný zástupca. Deti do 12 rokov musia byť na MI s dozorom jednej dospelej osoby.
 9. Žiaci základnej školy vstupujú v čase vyučovania na MI iba v sprievode učiteľa alebo

školou poverenej zodpovednej osoby.

Čl. 4

Prevádzkové ustanovenia

 1. Prevádzkové hodiny využívania MI pre jednotlivé kategórie sú obsahom prílohy č.1 tohto prevádzkového poriadku.
 2. Prednostné užívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu využitia MI:
  1. MI je prednostne k dispozícii pre prevádzkovateľa a správcu ihriska
  2. MI je v druhom rade k dispozícii pre aktivity ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou,
  3. dlhodobé prenájmy (spravidla na obdobie školského roka),
  4. krátkodobé rezervácie,
  5. záujemcovia bez rezervácie – uprednostnené budú deti a mládež do 18 rokov.
 3. Počas dní pracovného voľna, pracovného pokoja a v čase školských prázdnin je ihrisko

k dispozícii na základe priebežných požiadaviek (rezervácie) zo strany občanov. Rezervácie sa uplatňujú u správcu MI vopred po vzájomnej dohode a zároveň sa vykoná aj platba.

 1. Prevádzkovateľ má vyhradené právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa záujmu užívateľ
 2. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj záujemcovia z inej kategórie.
 3. Platbu za prenájom (krátkodobé rezervácie) MI je potrebné uhradiť poverenému správcovi MI v deň rezervácie.
 4. Záujemcovia bez rezervácie vykonajú platbu za užívanie MI v deň prenájmu do rúk správcu ihriska.
 5. Dlhodobý nájomca uzavrie písomnú nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom a správcom MI, obcou Michal nad Žitavou.
 6. Užívanie MI pre deti a mládež ZŠ, sa riadi rozhodnutím OZ.
 7. Užívanie MI je spoplatnené podľa cenníka uvedeného v prílohe č.1 tohto prevádzkového poriadku.
 8. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a platbách za prenájom, ktoré odovzdá do pokladne obce Michal nad Žitavou spolu s kópiou príslušnej časti prevádzkového denníka.
 9. V prípade nepriaznivého počasia nebude pre záujemcov bez rezervácie MI v prevádzke.
 10. V prípade krátkodobej rezervácie MI, ktorá nebude zo strany nájomcu využitá minimálne 24 hodín pred rezervovaným termínom zrušená, sa platba za prenájom

MI nevracia.

 1. Finančné prostriedky získané za prenájom MI použije prevádzkovateľ prednostne na údržbu, opravy, revízne správy a iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou MI.
 2. Záujemcovia o rezerváciu MI počas víkendov a sviatkov sú povinní nahlásiť čas rezervácie v časovom predstihu min. 24 hodín.

Čl. 5

Správca ihriska

 1. Povinnosti správcu MI :
 2. viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní ihriska a platbách za prenájom,
 3. odomykať areál MI pred príchodom športovcov a uzatvárať areál MI po odchode športovcov,
 4. dbať o starostlivosť a údržbu MI,
 5. rešpektovať pokyny prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom MI,
 6. zabezpečovať dodržiavanie prevádzkového poriadku ihriska ako i verejného poriadku,
 7. podieľať sa na organizovaní verejných športových podujatí uskutočňovaných na MI,
 8. dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP a PO,
 9. v prípade informovania o vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,
 10. viesť zošit údržby a opráv MI,
 11. o vzniknutých škodách bezodkladne informovať starostu obce.

Čl. 6

Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia

 1. Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i záchrancu buď na mieste úrazu alebo na najbližšom bezpečnom mieste.
 2. Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Použije k tomu zdravotnícky materiál zo skrinky prvej pomoci, ktorá je k dispozícii na MI. Súbežne s poskytovaním prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu buď sám alebo pomocou najbližšej osoby správcovi MI.
 3. Telefónne linky pre záchranné služby:
  1. 112 – tiesňové volanie,
  2. 150 – hasičská a záchranná služba,
  3. 155 – záchranná zdravotnícka služba,
  4. 158 – polícia.

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok MI bude prerokovaný a schválený na zasadnutí Obecného zasadnutia Michal nad Žitavou.
 2. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec a správca.
 3. Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia v zmysle zákona 372/1990 Z.z. o priestupkoch a platných právnych predpisov.

V Michale nad Žitavou

………………………………………………………………

starosta obce

Dátum vloženia: 28. 12. 2018 10:54
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 2. 2023 11:28
Autor: admin prevod

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 19 °C
piatok 21. 6. oblačno 28/19 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 26/19 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 27/16 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína

hore